Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BRT GROUP
Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez BRT Group

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.brtgroup.pl organizuje BRT Group, z siedzibą w Bytomiu, kod pocztowy 41-923 przy ul. Stolarzowickiej 92a, NIP: 969-158-00-38
2. Przepisy niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
3. Szkolenia otwarte to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.brtgroup.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez BRT Group i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do BRT Group jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Szkoleń Organizowanych przez BRT Group.

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do BRT Group 41-923 ul. Stolarzowicka 92a, korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.brtgroup.pl lub mailem, stosując formularz w formacie PDF, dostępny również na stronie.
2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do BRT Group). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne jedynie na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z BRT Group oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
3. BRT Group zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu bądź wyproszenia uczestnika w trakcie trwania szkolenia za zachowania dalece odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych. 

§ 3
Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

1.Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie, a wpłacona zaliczka zwracana jest na konto Uczestnika do 14 dni od wpłynięcia rezygnacji.
2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.
3. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
4. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu wysłana pocztą tradycyjną na adres BRT Group  lub drogą e-mailową
5. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do BRT Group.

§ 4
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

1.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.

2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba, że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę – Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszający Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie 30 km od miejsca, w którym miało odbyć się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres e-mail podany w Formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie. Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenie stacjonarne nie będzie mogło zostać przeprowadzone, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zrealizowania szkolenia w wersji on-line o czym Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo oraz telefonicznie.

§ 5
Zmiana prowadzącego

1.Organizator ma prawo zmienić prowadzącego na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.
2. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.

§ 6
Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch- jeśli przewidziane są w ofercie szkolenia). Nie obejmują kosztów zakwaterowania ani dojazdu.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Klient jest zobowiązany uiścić BRT Group za szkolenie kwotę w wysokości i terminie, określonym w opisie szkolenia.
4. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w opisie szkolenia.
5. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w organizowanym szkoleniu i upoważnia BRT Group do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

§ 7
Rabaty

1. Proponujemy atrakcyjne zniżki dla grup, stałych partnerów oraz przy zakupach pakietów szkoleniowych bądź przy uiszczenia opłaty z góry za całość zamówienia.
2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
3. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
4. Szkolenia dla firm objęte są indywidualnymi ustaleniami. 

§ 7
Zasady składania reklamacji


1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy biuro@brtgroup.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy-opcjonalnie, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwa i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od BRT Group
5. Reklamacje nie będą rozpatrywane:
a) w przypadku osób, wobec których BRT Group ma roszczenia finansowe
b) w przypadku osób, które zostały wyproszone z sali szkoleniowej za zachowania dalece odbiegające od ogólnie przyjętych norm. 

§ 8
Prawa autorskie

1. Wszystkie szkolenia dostępne w BRT Group są chronione prawem autorskim – nagrywanie audio video, fotografowanie szkoleń, jak i Osób Prowadzących, czy innych Uczestników.
2. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
3. Niestosowanie się powyższych podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
4. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie i odsprzedanie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzenia działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook BRT Group, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

§ 9
Ochrona Danych Osobowych

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest KlaRa Studio z siedzibą w Bytomiu, kod pocztowy 41-923 przy ul. Stolarzowickiej 92a, NIP: 969-158-00-38, Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

Scroll Up